Lietošanas noteikumi


„OZOLS” v.1.23.05.22

Darbam ar IS ieteicams izmantot Mozilla Firefox interneta pārlūku

Izstrādāts Eiropas reģionālās attīstības fonda projekta "Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumu elektronizācija"
3DP/3.2.2.1.1/09/IPIA/IUMPELS/013 - "OZOLS" ietvaros.